Sportslig aktivitet

Retningslinjer for bruk av anlegget

SK Gjøvik Lyn disponerer 3 kunstgressbaner:

 • Hovedbane m/undervarme.
 • Store kunstgress
 • Bjørgeløkka u/undervarme (9’er bane)

I tillegg disponererer vi:

Gressbane på Tranbergflåa og på Kallerud ved eventuelt behov. Innmelding av ønskede treningstider annonseres på klubbens nettside foran hver sesong. Vi har mange ivrige fotballspillere, så det er tidvis trangt om plassen. Fordeling av treningstider er en stor kabal og løse, så ingen er garantert å få alt slik de ønsker. Hver treningsøkt settes opp med 1 t 15 min.

Vintersesongen er fra november til mai. Brukerne må akseptere at banen holdes stengt dersom snøfall eller andre spesielle forhold tilsier at det er påkrevd. Bane for treninger og treningskamper sendes post@gjoviklyn.no

I sesongen vil kamper kollidere med treningstidene, og kampene vil da alltid ha forrang.

Utleie av banen gjøres etter avtale med klubbens styre.

REGLER FOR BRUK AV FOTBALLBANER

 1. Tildelt tid må respekteres. Trenere/lagledere har ansvaret for at lagene ikke tar banen i bruk før tildelt tid.
 2. Lagene skal ha avsluttet treningen og ryddet banen innenfor tildelt treningstid.
 3. Etter hver treningsøkt skal målene plasseres på kortsidene av banen, på hjulene.
  Dette er spesielt viktig vinterstid pga. snøbrøyting og at ikke målene skal fryse fast i kunstgresset.
 4. Tyggegummi, snus, godterier ol., skal ikke nytes på banen.
 5. Strømpetape, isposer og annet søppel skal ryddes etter hver trenings- og kampøkt.
  Bruk søpplekassene!!
 6. Drikkeflasker, hatter/koner, treningseffekter, o.l. skal fjernes fra banen etter treningsøkta – uansett hvem som har lagt fra seg dette.
 7. Klatring i målene er strengt forbudt.
 8. Garderobene skal kostes og ryddes etter bruk.
 9. Trenere/lagledere er ansvarlig for at disse reglene blir overholdt.
 10. Under kamper er hjemmelaget ansvarlig for å rydde opp etter gjestene.
 11. Alt gjenglemt tøy på banene skal legges på bordet utenfor fotballgarderobene.
 12. Ved ikke-organisert trening på banene er hver enkelt spiller/bruker ansvarlig.

Vi har disse reglene for at spillerne skal få best mulig spilleforhold på banene våre til lavest mulig kostnad for klubben (og da også for spillerne).

SK Gjøvik-Lyn har tydelige holdninger til rusmiddelbruk

Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø. Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At foresatte overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt.

Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder rusmidler. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. I sin rolle eller ved representasjon er man en representant for klubben, og skal opptre i henhold til retningslinjene nedenfor.

Rus:

 • Ingen skal være ruspåvirket på trening, i konkurranse, på cup eller seminar.
 • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri.
 • Foresatte i samvær med spillere på cup e.l skal avstå fra å bruke rusmidler.

Snus og røyk:

 • SK Gjøvik-Lyn arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.
 • Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.
 • Gjøvik Stadion er en røykfri sone.
 • Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.
 • Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Klubbens retningslinjer er i tråd med NIF anbefalinger, vedtatt av Idrettsstyret, se https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

Baneoversikt

Baneoversikt og kalender finner du her

Treningstider

Ønskede treningstider meldes klubben foran hver sesong – informasjon om innmelding annonseres på klubbens nettside. Treningstider/baner tildeles lagene etter kapasitet, og oppdatert liste legges på klubbens nettsiden. Det er også tilgjenglig i Treningsøkta. Dersom oppsatt treningstid ikke skal benyttes, registrer det i Treningsøkta, slik at andre kan benytte treningstiden hvis ønskelig.

Dommer i klubben

Er du dommer i klubben kan du dømme 3′ er, 5’er og 7’er kamper for våre yngre lag
For alle 5’er og 7’er kamper skal vi benytte våre egne yngre dommer.

Klubbdommerliste er lagt ut som egen nyhet på våre websider

Hva gjør du hvis du ikke kan dømme?

Hvis du ser på oppsettet at det er en dag du vet ikke passer, er du som dommer ansvarlig for å få tak i en erstatter selv. Bytt med en lagkamerat eller venninne eller finn noen på dommerlista til å ta kampen. Det er veldig viktig du som dommer gir beskjed i god tid til lagleder, slik at lagleder også har kontroll på hvem som skal dømme kampen. Å dømme kamp er gyldig fravær fra trening, men selvfølgelig skal du få spille din egen kamp om kamp og dommeroppdrag kolliderer med hverandre.

Før kampen starter

Du som dommer skal møte minimum 20 minutter før kampen starter. Ta kontakt med både hjemmelagets- og bortelagets trener. Hils på dem og fortell at det er du som skal dømme kampen. Husk å lese igjennom regler i dommerboka dere har fått.
Det viktigste dere skal gjøre er å veilede spillerne. Ikke let etter feil, men hjelp de! 

Dommerregning

Alle som dømmer kamper får betalt kr: 100,- pr kamp dersom dere leverer dommerregning til klubben. Før hver kamp skal du fylle ut dommerskjemaet. Etter kampen må du få underskrift av hjemmelagets trener. Du kan benytte samme dommerskjema til flere kamper. Når du ønsker å få betaling for dine kamper må dere huske på å fylle ut ditt navn og kontonummer på dommerskjema. Husk å skrive tydelig. Dommerskjema finner du under Dokumenter/Skjemaer.

Spørsmål

Har dere spørsmål eller noe dere lurer på i forbindelse med kamper dere skal dømme eller ønsker å prate med en av oss i styret må dere ta kontakt med oss.

Klubbdommere har selv med seg dommerskjema, og dette signeres av lagleder etter kampen.

For dommere som er oppnevnt fra kretsen skal kvittering leveres/sendes Daglig leder/leder av administrasjonsutvalget.

Klubbdommere har ansvar for å levere inn egne dommerkort til Daglig leder.

Skjema for dommerkort klubbdommere kan du laste opp her.

DommerRegning2015.pdf

Retningslinjer knyttet til materiell

Nærmeste overordnede: Leder av administrasjonsutvalget.

Ansvar: Overordnet ansvar for bestilling/utlevering av utstyr til lagene gjennom året.

Oppgaver:

Ha oversikt over materialbeholdningen, og utdelt materiell, bruk Materiellskjema SKGL redigert, som ligger under Dokumenter/Skjemaer.

Koordinering og utdeling av materiell til klubbens lag ved sesongstart og evt i løpet av sesongen, herunder drakter, baller, vester, kjegler m.m, og sørge for en rimelig fordeling av klubbens utstyr. Avtale med lagene innlevering av materiell ved sesongslutt. Holde styret oppdatert på status materialbeholdning ved sesongslutt. Innkjøp av nytt utstyr etter avtale med styret, og i hht budsjett. Materialforvalter melder behov til styret i god tid før sesonstart. Vedlikehold av klubbens fellesmateriale. Ansvar for å holde orden på materialrom, og prioritere og tildele oppbevaringsplass til lagene der.

Det er lagledelsen som har ansvar for å oppbevare og holde alt utstyr i orden i løpet av sesongen, Materiellskjema SKGL benyttes ved utlevering/innlevering av utstyr, som ligger uinder fanen skjeamer. Materiell leveres inn igjen til Materialforvalter når sesongen er ferdig, og nytt utstyr leveres ut til neste sesong. Lagleder er ansvarlig for dette.

Spillerdrakter skal kun brukes på kamp, og bør vaskes samlet etter hver kamp for å unngå misfarging.

Materialforvalter skal fremvise gyldig politiattest hvert 3. år til klubbens ansvarlig for politiattest.

Treningsutstyr

Klubbekledning og treningsutstyr kjøpes til rabatterte priser hos Sport 1 Amundsen Sport på CC. Husk å oppgi at du er SK Gjøvik-Lyn spiller. I tillegg arrangeres egne klubbkvelder hvor medlemmer får kjøpt utstyr til spesielt gunstige priser. Klubbkveldene annonseres på klubben nettside.

Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper.

Ved hjemmekamp:

Kontaktes motstander og dommer i god tid.

Garderober sjekkes og åpnes kampdagen. (gjelder ikke i barnefotballen)

Ved mange kamper samtidig, kan det bli for få garderober. Da skal gjestende lag prioriteres.

Kontroller kampball, hjørneflagg og linjeflagg (ved 11’er kamper), mål, og at oppmerking av banen er ok.

Linjeflagg ligger i Kiosken – og skal legges tilbake etter bruk.

Sjekk motstanders draktfarge, og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med vester).

Fyll ut dommerkort, sjekk det og signer etter kamp.

Dommerregning til ekstern dommer leveres klubben, evt betales direkte og refunderes ved mottatt kvittering.

Registrer resultat fra hjemmekamp hos IØFK, eller i FIKS.

Endres kampdag etter avtale med motstander, skal melding gis til IØFK. Kretsen kan nekte å flytte kampen.

Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal IØFK ha melding om det snarest mulig.

Se forøvrig rollebeskrivelse for trener og lagleder.

Følg med på klubbens hjemmeside for dagens kamper.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon