Økonomi – plan for økonomistyring

Alle ansatte og tillitsvalgte plikter å følge Plan for økonomistyring for å sikre en trygg og god håndtering av alle forhold der penger er involvert.

1. Økonomiske prinsipp

Driftsbudsjettet skal vise all aktivitet gjennom hvert budsjettår og resultatmålet er at det årlig skal være et overskudd. Det skal fortrinnsvis utarbeides investeringsbudsjett årlig, som også viser finansiering av alle investeringer.

2. Budsjett

Styret v/økonomiansvarlig utarbeider budsjettforslag som legges frem for årsmøte hvert år. Budsjett utarbeides på kontonivå og kan lett sammenlignes med regnskapet.

3. Regnskap

Regnskap føres etter kontantprinsippet og alle inntekter og kostnader føres i den perioden de tilhører. Alle beløp periodiseres på riktig periode, senest ved årsskiftet. Klubben har ekstern regnskapsfører og revisor, sistnevnte velges av årsmøtet. Klubbens valgte kontrollkomite gjennomgår hvert år regnskap før årsmøtet. Konklusjoner skriftliggjøres og legges frem for årsmøte.

4. Økonomistyring

Styret mottar hver måned regnskapsrapporter fra klubbens økonomiansvarlig, og status økonomi er fast sak på alle styremøter.

5. Kasseoppgjør og kontanthåndtering

Kasseoppgjør fra kiosk telles alltid opp av 2 personer som begge signerer på bilaget, jfr kioskrutiner på nettsiden. Kontanter fra dugnader, loddsalg, billettinntekter, mm betales inn på klubbens hovedkonto,1822 53 25568, eller etter anvisning fra økonomiansvarlig.

Leveres det kontanter skal dette behandles på samme måte som for kasseoppgjør fra kiosken.

6. Bruk av bankkonto

SK Gjøvik-Lyn bankkonto disponeres av økonomiansvarlig, styreleder og daglig leder. Alle utbetalingsbilag (kontant utbetaling) signeres av mottager.

7. Lagkasse

Alle lag har egen konto i Sparebanken 1 Hedmark, klubbens hovedsponsor. Alle konti er synlig i klubbens nettbank for innsyn av økonomiansvarlig. Hvert enkelt lag har minst en disponent på disse kontiene. Ingen skal bruke private konti.

Innkjøp

Det er kun medlemmer med innkjøpsfullmakt som kan handle på vegne av klubben. Styret gjennomgår årlig hvem som skal ha slik fullmakt, og varsler samarbeidspartnere om hvem det er.

8. Regningsbetaling

Alle bilag, inn-/utgående, scannes, og sendes til klubbens regnskapsbyrå for behandling. Det er et førende prinsipp at alle regninger skal attesteres og anvises av 2 personer. Styret vedtar årlig hvem som skal ha anvisning- og attestasjonsfullmakt i tillegg til økonomiansvarlig og daglig leder. Ved spørsmål om fakturaer konfereres styreleder før godkjenning. Klubbens kontrollkomité foretar kontroll av regnskapet i forkant av hvert årsmøte.

9. Bilgodtgjørelse / Reiseregning

Alle ansatte, trenere, ledere og tillitsvalgte som har avtale på å få dekket kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere reiseregning, innenfor de til enhver tid gjeldende frister, før godtgjørelse utbetales. Skjema for reiseregning finner under fanen Dokumenter/skjemaer.

10. Økonomisk ansvar

Styret skal godkjenne alle ansettelser og sponsorkontrakter. Sponsorkontrakter er delegert til leder av sponsorgruppen og skal følge klubbens markedsstrategi. Alle undergrupper i SK Gjøvik-Lyn skal opptre innenfor de rammer og budsjetter gitt av hovedstyret.

11. Innkreving

Alle innbetalinger betales inn til SK Gjøvik-Lyn hovedkonto, 1822 53 25568.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon