Lagets organisering

Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordelses på. Oppgavene kan fordeles på flere roller, men bør minimum være følgende roller rundt et lag:

Trener

Nærmeste overordnede: Sportslig leder barne- og ungdomsfotball.

Ansvar:
Trener er øverste ansvarlig for laget, og ansvarlig for at spillernes ferdigheter og holdninger utvikles i tråd med klubbens verdier og sportsplan. Trener(e) skal i samarbeid med øvrig støtteapparat og foresatte skal arbeide til best for lag og klubb, og fremme klubbens verdier.

Oppgaver:

Gjøre seg kjent med og utøve trenerrollen i samsvar med:

 • FK Gjøvik-Lyn Sportsplan.
 • NIF Bestemmelser om barneidrett 
 • NFF Spilleregler og retningslinjer i barnefotballen 6-12 år
 • NFF spilleregler og retningslinjer i ungdomsfotballen 13-19 år
 • NFF Fair-play reglement
 • NFF Foreldrevettregler
 • Være en god rollemodell, lagbygger og ambassadør for klubben.
 • Utarbeide periodeplaner sammen med trenerteamet på årskullet i tråd med klubbens sportsplan. Øvelsesbank finnes i treningsøkta.no.
 • Møte forberedt og gjennomføre treninger.
 • Gjøre laguttak i tråd med gjeldende retningslinjer, jfr sportsplanen, samt gi kampinformasjon til spillere og foresatte.
 • Bistå lagleder til at garderober forlates i den stand man ønsker å finne den – både ved hjemmekamper og bortekamper.
 • Bidra til gjennomføring av foreldremøte vår og høst, og planlegge sesongen i samarbeid med øvrig støtteapparat og foresatte.
 • Påmelding av lag til serie meldes klubbens ansvarlige innen frist vår og høst.
 • Påmelding og organisering av planlagte cup’er sammen med lagledere.
 • Hvis aktuelt: Initiere til hospitering og evt oppmelding av lag i samråd med sportslig leder barne- og ungsomsfotball.
 • Hvis aktuelt: Initiere søknad om dispensasjon i samråd med sportslig leder barne og ungdomsfotball.
 • Føre kampstatistikk.
 • Sammen med lagleder(e) levere lagets årsrapport innen 20.01 hvert år.
 • Delta på klubbens trenerforum.
 • Være villig til å gjennomføre kompetanseheving, minimum barne- eller ungdomsfotballkvelden.

Trenere skal gjennomføre og lede kamper – i tråd med NFFs Trenervett gir kampvett:

 • Gjennom Fair play-møte er jeg med å skape en god fotballopplevelse for alle.
 • Jeg samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i barnefotballen.
 • Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 • Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Trenere og lagledere står fritt til å omfordele arbeidsoppgavene slik de finner best.

Alle trenere i FK Gjøvik-Lyn skal fremvise gyldig politiattest hvert 3. år til klubbens ansvarlig for politiattest. Se klubbens nettside for veiledning og skjema som sendes politiet.

Lagleder

Nærmeste overordnede: Sportslig leder barne- og ungdomsfotball.

Ansvar: Lagleder har ansvar for det administrative arbeidet rundt et lag, og bistår trener etter avtale.

Oppgaver:

Lagleder skal gjøre seg kjent med og utøve rollen i samsvar med:

 • SK Gjøvik-Lyn Sportsplan.
 • NIF Bestemmelser om barneidrett, https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
 • NFF Spilleregler og retningslinjer i barnefotballen 6-12 år, https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/
 • NFF spilleregler og retningslinjer i ungdomsfotballen 13-19 år, https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer—ungdomsfotball-13-16-ar/
 • NFF Fair-play reglement, https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play2/
 • NFF Foreldrevettregler, https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/foreldrevettregler/
 • Bidra til gjennomføring av foreldremøte vår og høst, og planlegge sesongen i samarbeid med øvrig støtteapparat og foresatte, jrf mal foreldremøte – link.
 • Delta på klubbens lagledermøte vår og høst.
 • Sende oppdaterte spillerlister og oversikt over støtteapparat til post@gjoviklyn.no 01.03. og 15.08.
 • Sikre at laget har bankkonto hos klubbens bankforbindelse.
 • Melde inn ønsker for treningstider til ansvarlig for baneoppsett foran hver sesong, og gjøre spillere og foreldre kjent med treningstider.
 • Ordne tid og sted for kamp, og informere om kampprogram, samt være kontaktperson for motstanderlag.
 • Kontakte motstanderlag før kamper dersom avklaringer er nødvendig.
 • Kontakte dommer laget har fått tildelt til hjemmekamp senest dagen før. Dersom oppsatt klubbdommer forhindret, kontakt annen klubbdommer på dommerlisten på nettsiden.
 • Ta imot dommer på hjemmekamp, å signere på dommerskjema etter kamp.
 • Ta i mot motstanderlag når de kommer til SK Gjøvik-Lyn.
 • Sikre at garderober forlates i den stand man ønsker å finne den – både ved hjemmekamper og bortekamper.
 • Låse garderober etter hjemmekamper.
 • Koordinere transport til fra kamp/cup.
 • Bistå trener(e) etter behov.
 • Holde orden på utstyr:
 • Melde inn ønsket utstyrsbehov til klubbens materialforvalter ved sesongstart(drakter, baller, kjegler, medisinsk utstyr m.m), og levere inn igjen ved sesongslutt.
 • Sammen med trener(e) levere lagets årsrapport før årsmøtet hvert år.
 • Påse at alle i støtteapparatet viser frem gyldig politiattest til klubbens ansvarlige for politiattester.
 • Invitere Daglig leder og styrets leder inn i lagets FB-gruppe, dersom laget har det.

Spesielle oppgaver fra 13 år:

 • Registrere laguttak i FIKS før kamp.
 • Sikre at nye spillere er spilleklare: Overgang i orden og registrert i FIKS. Kontakt klubbens overgangsansvarlig.

Lagleder(e) og trenere(e) står fritt til å omfordele arbeidsoppgavene slik de finner best.

Alle lagledere i SK Gjøvik-Lyn skal fremvise gyldig politiattest hvert 3. år til klubbens ansvarlig for politiattest. Se klubbens nettside for veiledning og skjema som sendes politiet.

Økonomiansvarlig

 • Har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 • Føre budsjett og regnskap hvert år.
 • Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap til styret
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført.
 • Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskassen) Sende ut purringer på spond.
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben
 • Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv

Foreldrekontakt

Nærmeste overordnede: Sportslig leder barne- og ungdomsfotball.

Ansvar: Planlegge å organisere administrative oppgaver rundt laget, samt gjennomføre sosiale tiltak. Være bindeleddet mellom lag og klubb. Følge SK Gjøvik – Lyn sin sportsplan.

Oppgaver:

Gjøre seg kjent med og utøve rollen i samsvar med:

Foreldrekontakter plikter å vise gyldig politiattest hvert 3. år til klubbens ansvarlig for politiattester.

Kampvert

Før kampen:

Oppmøte min. 30 minutter før kampstart

 • Ha på vest det står kampvert – henger i gangen inn til kafeen, 2 etg.
 • Følge opp at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske velkommen til begge lag og dommer.
 • Følge opp at foreldrene står i foreldresonen.
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

REMA 1000 sin parkering skal ikke benyttes som parkering for klubben. Det må tas jevnlige runder, spesielt på Bjørgeløkka, der man sier ifra at dette er ikke lov. Kan være lurt å følge godt med når nye lag ankommer stadion. 

Opplys publikum om at det er åpen kiosk. 

Under kampen:

SK Gjøvik-Lyn som vertsklubb, har ansvar for å stille med kampvert. Nytt tiltak denne høsten er å delegere kampvertoppgaver under kampen til bortelaget. Det betyr at hver av kampvertene vil følge egne tilskuere og ev. bistå hverandre ved behov.

Bortelaget bør informeres om tiltaket, forklares at dette er et tiltak SK Gjøvik-Lyn ønsker, basert på erfaringer fra Norway – cup. Det bør i forkant av kampen, avklares om dette er noe bortelaget vil være med på, eks. legge til i invitasjonen/ informasjonen til bortelaget som sendes i forkant av kampen.

Oppgaver:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med og støtte dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
 • Benytt Foreldrevettreglene og/eller vis til klubbens verdier.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.
 • Minn om trenervett og klubbens verdier dersom nødvendig.

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
 • Takke begge lag og dommer for kampen.
 • Ønske partene god tur hjem og velkommen tilbake.
 • Følge opp at bane og garderober blir ryddet etter kampslutt.
SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon