Klubbdrift / rutiner

Politiattest

Nærmeste overordnede: Styreleder

Ansvar: Sikre at alle i SK Gjøvik-Lyn som har tilknytning til barn og unge under 18 år eller funksjonshemmede har godkjent politiattest, i hht Norges Idrettsforbund vedtak av 10. mars 2008. En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Oppgaver:

 • Informere om ordningen på mail og møter, vår og høst, og vise til veiledning på
  nettsiden for fremgangsmåte, se fanen Politiattest.
 • Bistå instruktører på fotballskole og FFO som er under 18 år ift manuell søknad, link når ferdig.
 • Sende påminnelser.
 • Ajourføre listen for bekreftelsesdato på politiattester.
 • Holde styret orientert om status politiattestordningen.
 • Politiattesten skal fremvises og aldri lagres hos klubben.
 • Politiattester skal fornyes hvert 3. år.

Hvis behov for råd og veiledning, kontakt NIF på politiattest@idrettsforbundet.no,
eller telefon 800 30 630.

Mer informasjon om ordningen finner du her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Kontingenter, avgifter, medlemskap

Klubben bruker Spond som innkreving for medlemsavgift og treningsavgift. Ta kontakt med Spond ansvarlig dersom du lurer på noe.

Klubben benytter også KlubbAdmin som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene via Spond, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og raskere innkreving av kontingenter.

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill, påmelding av lag, dommerutgifter, turneringsdeltagelse (1cup pr. år) , banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober, vedlikehold, administrasjon og trenere. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå. Treningsavgift og kontingent dekker bare en del av de kostnadene ved å drive et lag. I sesongen 2021 kostet dette ca 7.500,- pr aktiv medlem. Dette uten kostnadene til A-laget.

Med medlemsavgifter + treningsavgifter fra 2.150,- til 4.450,- må det suppleres med dugnader, lotterier, sponsorinntekter og diverse stønader for at drift av lagene skal kunne opprettholdes.

Medlemskontingent oppgis for seg selv.

Årets treningsavgift er foreløpig ikke vedtatt, da gjennomføringen av årsmøtet har blitt utsatt pga. Covid 19.

Treningsavgiften forventes å øke med 350,-
Treningsavgiften vil bli sendt ut i to utsendelser.

 • Første utsending, ½ treningsavgift, blir fakturert uke 12 (siste uke i mars)
 • Andre utsending, rest treningsavgift, blir fakturert uke 31 (Første uke i august)

Treningsavgift faktureres med forventet økning. Hvis endring etter årsmøtet korrigeres denne på faktura i august.

Satser for 2021:

Søskenmoderasjon: 50% på treningsavgift, fra og med familiemedlem nr 2.

HUSK: Medlemsavgift og treningsavgift må være betalt for at du skal være spilleberettiget for FK Gjøvik-Lyn.

Medlemskontigent

Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive i klubben og dekker bl.a forsikring i Idrettsforbundet. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for «hodestøtte» fra Idrettsforbundet. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent.

Medlems- og treningsavgifter fastsettes av Årsmøte. Avgifter sendes registrerte medlemmer snarest etter avholdt Årsmøte, med forfall mars/april. Det vil komme innkreving a treninsavgift og medlemsavgift via Spond.

Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purring, har ingen rett til å trene eller spille kamper, og kan bli strøket som medlem, jfr vedtekter. Ved evt ny innmelding skal tidligere krav gjøres opp.

Det gis ikke søskenmoderasjon når det gjelder trenings- eller medlemsavgift. Refusjon/reduksjon forutsetter gyldig medlemskap i SK Gjøvik-Lyn. Ved andre inntektsbringende tiltak, eks loddsalg, dopapirdugnad o.l tas det hensyn til at det er flere aktive medlemmer fra samme familie. Reduksjon i treningsavgift kan gis dersom medlemmer av ulike årsaker ikke får deltatt hele sesongen, eks innmelding 2. halvår. Henvendelse rettes til styrets leder.

Kontingent/Treningsavgifter 2021 (forventet)

Kategori

Alder

Medlemsavgift

Treningsavgift

Senior

20+

300,-

5.600,-

Ungdomsfotball

13-19

300,-

4.600,-

Barnefotball

7-12

300,-

3.600,-

Oppstarts-spillere

5-6

300,-

 

Dommer, tillitsvalgte og støttemedlemmer

 

300,-

 

Dugnader/sponsorer og profilering

Klubbene er avhengig av dugnadsinntekter. Alle medlemmer m/foresatte skal derfor primært bidra for å skaffe inntekter til SK Gjøvik-Lyn, og ikke bare til et enkelt lag.

Dugnader:

 • Lagene plikter å delta på dugnader som arrangeres av klubben som kioskuke(r), cuper, dopapirdugnad, loddsalg, kalendersalg m.m.
 • Inntekter fra eksterne dugnader som klubben skaffer tilfaller klubben i sin helhet.
 • Arrangerer lagene eks kakelotteri tilfaller inntekten laget i sin helhet, men tiden lagene bruker på egne dugnader kommer i tillegg til dugnadsarbeid som pålegges lagene av klubben.

Sponsor:

Hvert enkelt lag kan gjøre avtaler med egne sponsorer, men skal forespørre styret i forkant, og forutsatt følgende:

 • Aktuelle sponsorer skal godkjennes av sponsoransvarlig. Lagene kan ikke forespørre sponsorer som har avtale med klubben, uansett sponsoratets størrelse.
 • Klubbens egen mal for sponsorkontrakt skal benyttes. Kopi av avtalen sendes daglig leder.
 • Sponsors bidrag skal betales inn på vedkommende lags konto i Sparebank 1 Hedmark. Inntektene fra slik sponsing tilfaller laget i sin helhet.
 • Dersom sponsors bidrag er i form av varer og/eller tjenester, skal verdien defineres og framkomme av kontrakten.
 • Klubbens egen utstyrskolleksjon skal benyttes, egne leverandører er ikke tillatt.

Klubbtøy- og logo:

Alle trenere/lagledere oppfordres til å bære klubbens offisielle utstyr under kamper.

 • Klubbens utstyrsleverandør skal benyttes ved innkjøp av utstyr.
 • Andre former for profilering/profiltøy er ikke tillatt under kamper eller andre arrangement i klubbens regi, der man opptrer på vegne av klubb.

Bruk av klubblogo:

 • -SK Gjøvik Lyns klubblogo er en beskyttet merkevare og skal ikke brukes på uautorisert utstyr.
 • Alle lag skal følge klubbens retningslinjer i henhold til profilering/utforming.

Påmelding til serie og cup

Påmelding til serie gjøres til klubbens påmeldingsansvarlig. Oppmelding av lag skal kun gjøres etter avtale med Sportslig leder i barne- og ungdomsfotball.

Påmelding av cuper gjøres av lagene, men i tråd med NFF anbefalinger og klubbens retningslinjer, se klubbens sportsplan. Husk at ved deltakelse i cuper/turneringer må foresatte gi sin tilslutning.

 Klubben dekker påmeldingsavgift for en cup pr lag pr år etter følgende satser:

Mini gutt/jente 7-10 år

   500 pr lag

Lillejente/gutt 11-12 år

   750 pr lag

Smågutt/jente 13-14 år

  1000 pr lag

Gutt/Jente 15-16 år

  1000 pr lag

Junior jente/gutt 17-19 år

  1000 pr lag

Siste års smågutt/småjente får i stedet dekket NC-cup påmeldingsavgift, og gjennomfører søppelplukkedugnad for Gjøvik Kommune der inntekt deles mellom klubb og lag.

Dokumenter og skjemaer

Kjøregodtgjørelse

Kjøregodgjørelse SK Gjøvik-Lyn.xlsx

Materiellskjema

Materiellskjema SK Gjøvik-Lyn.xlsx

Dommerskjema

SK Gjøvik-Lyn - Dommerskjema.pdf

Mal - foreldremøte

SK Gjøvik-Lyn - Mal foreldremøte.pptx

Politiattest

SK Gjøvik-Lyn - Politiattest.pdf

Verv - kontaktinfo

Verv i SK Gjøvik-Lyn kontaktinfo

Forsikring

Alle spillere som har betalt trenings- og medlemsavgift er kollektivt forsikret gjennom NFFs forsikringavtale. Forsikringen stiller som krav at det trenes og spilles med leggbeskyttere.
Utvidet forsikring må tegnes av den enkelte. SK Gjøvik-Lyn dekker ikke egenandel ved skadebehandling.

Informasjon, skjemaer mm finner du her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Skadeforebygging

Fotball er en idrett med mange skader – derfor ønsker vi sterkt fokus på skadeforebygging.

Visste du at med riktig trening/oppvarming kan man redusere skader med 30-50 %?

Dette er dokumentert fra forskning fra Senter for idrettsskadeforskning.
Norges Idrettshøgskole og www.skadefri.no har et tilbud med basisøvelser og oppvarmingsøvelser som er skadeforebyggende innen idrett.

Disse kalles for Spilleklar! http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/SPILLEKLAR/

Det er viktig å være konsekvent og gjennomføre programmet minst to ganger i uken for å få maksimalt utbytte.

Programmet er ment som et fullverdig oppvarmingsprogram og gir også økt styrke i skadeutsatte deler av kroppen.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Detaljer om fotballforsikring: https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring

Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben skal tilrettelegge for at barn og ungdom møter fotballhverdagen uke etter uke med gode opplevelser. En tilrettelagt aktivitet tar hensyn til spillerens ståsted og ønske om aktivitetsnivå. Mer aktivitet betyr at klubben tilbyr mye aktivitet for de spillerne som ønsker det. Bedre aktivitet handler om å heve kvaliteten på tilbudet vi gir til både spillere som vil trene mye og de som vil ha lavere aktivitetsnivå.

SK Gjøvik-Lyn samarbeider med kommunen slik at aktiviteten på banene opprettholdes.

Forøvrig handler det om å utvikle anleggene våre kontinuerlig og utnytte den eksisterende banekapasiteten best mulig. Dersom ditt lag har for mye eller for lite treningstid ta kontakt med klubben.

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon