NY HOVEDTRENER FOR SK GJØVIK-LYN

Publisert

Da er dagen her hvor ny hovedtrener presenteres. Dette etter seks gode år med Espen Haug i førersetet. Vi gjengir i artikkelen noen tanker fra ny hovedtrener, og håper at vi har brukt google translate på en slik måte at formidlingen blir slik han ønsker.

Styret er veldig glade for at Richard Taylor har sagt ja til denne oppgaven med å lede A-laget videre. Han har signert en 2 års kontrakt med oss og gleder seg veldig til å starte jobben på feltet fra 1.januar. Han er allerede i gang med forberedelsene til ny sesong fra sin base i dag som førstelagstrener i York City.

Rich tar ikke bare på seg ansvaret med å lede vårt A-lag ut i kamp, men ønsker å være delaktig i  alle deler av utviklingen av vår klubb. FFO/Akademi, fotballskolene, yngres- og junioravdelingen, mammatrenere , pappatrenere, våre trofaste trenere i ungdomsavdelingen osv. vil alle merke Rich sitt engasjement og tilstedeværelse i klubben fremover. Rich er en  superdedikert trener som vi vil få mye glede av med sin bakgrunn fra engelsk fotball og klubbdrift.

Det jobbes med å få på plass resten av støtteapparatet rundt A-laget i disse dager og vi håper også at dette faller på plass før vi tar fatt på en ny sesongoppkjøring i januar.

Les mer under her fra vår nye hovedtrener og hans tanker etter å ha signert for SK Gjøvik Lyn.

Hjertelig velkommen RICHARD TAYLOR!

 


 

(In English below)

Mine damer og herrer, ærede medlemmer av klubben, supportere, og alle involverte i SK Gjøvik-Lyn.

1. januar kommer jeg ikke bare som nyutnevnt hovedtrener for denne prestisjetunge fotballklubben, men som en ydmyk mann som er enormt spent på å være her. Å være tilbake i Norge, et sted som har en spesiell plass i hjertet mitt, full av lidenskap, talent og kjærlighet til fotball.

Jeg er overlykkelig over å være tilbake i dette vakre landet, og enda mer over å lede et lag som jeg har beundret og respektert så lenge. Jeg forlater stillingen som førstelagstrener i York City FC, mitt elskede hjem, som spiller i National League i England. Jeg vil bruke mine erfaringer som speider i Manchester United i England, for å hjelpe til med å finne de beste talentene i vår region og bringe dem til SK Gjøvik-Lyn. Jeg skal utnytte nettverket av spillere og trenere jeg har bygget opp fra hele regionen etter allerede å ha hatt trenerjobb i SK Gjøvik-Lyn, Raufoss og Vind. Jeg ønsker å komme tilbake til SK Gjøvik-Lyn på grunn av deg – fansen, spillerne, staben og alle som er tilknyttet denne klubben. Jeg er klar over ansvaret som følger med denne rollen, og jeg forsikrer deg om at jeg er klar for det.

Vi legger ut på en ny reise sammen. En reise fylt med håp, drømmer, seire og utvilsomt noen få tilbakeslag. Men det er denne reisen som vil definere oss. Det er denne reisen som vil teste vår motstandskraft, vår besluttsomhet og vårt engasjement for det vakre spillet som fotball er.

På denne reisen er det viktig at vi forblir samlet som ett lag, en familie. Vi er ikke bare en fotballklubb; vi er et fellesskap bundet av kjærligheten til spillet. Vi må holde sammen, i seire og i tap, i glede og i vanskelige tider.

Jeg ser frem til å jobbe med hver og en av dere. Jeg lover å gi alt til denne klubben, å oppmuntre til samarbeidsånden og sikre at vi ikke streber etter noe annet enn fortreffelighet. Jeg er ivrig etter å se spillerne våre vokse, fansen feire og klubben vår nå nye høyder.

Jeg vil også ta opp noen nøkkelaspekter ved vår fantastiske fotballklubb som ikke bare gjør oss unike, men også legger grunnlaget for vår reise videre. Vår taktikk, spillestil, kulturen vi fremmer, og den fysiske utviklingen av laget vårt er pilarene som opprettholder klubbens identitet. Fotball, slik vi kjenner det, er et spill med strategi, tanke og sinn. Jeg har stor tro på kraften i godt planlagte og utførte taktikker.

Jeg verdsetter respekt, hardt arbeid og fremfor alt sportsånd. Vi må tro på hverandres potensiale og hjelpe hverandre til å vokse. Vi må feire det vi har nå, og det er vårt samhold som vil gjøre oss sterkere. Kulturen vår handler ikke bare om å spille fotball, det handler om å leve fotball, legemliggjøre ånden og verdiene til det vakre spillet.

Fysisk utvikling er like avgjørende i fotball som taktikken og kulturen. Vi må være forpliktet til treningen og helsen til spillerne våre, for å sikre at de er i best mulig form for å prestere. Vi må forstå viktigheten av balansene mellom – styrke og smidighet, hurtighet og utholdenhet, kraft og presisjon. Det handler ikke bare om å være raskest eller sterkest, det handler om å være best du kan være for laget.

Vår taktikk, spillestil, kultur og fysiske utvikling er ikke bare aspekter fra klubben vår, de er refleksjoner av hvem vi er. Når vi fortsetter på vår reise, la oss huske hva vi står for, og la det lede oss til storhet. Til slutt, la meg si dette – sammen vil vi gjøre hverandre stolte. Sammen skal vi skrive et vakkert kapittel i historien til denne fotballklubben. Sammen skal vi gjøre denne reisen minneverdig.

Richard Taylor

 


 

Ladies and Gentlemen, esteemed members of the club, supporters, and everyone involved at SK Gjøvik-Lyn.

On January 1st I will arrive not just as the newly appointed head coach of this prestigious football club, but as a humble man tremendously excited to be here. To be back in Norway, a place that has a special place in my heart, brimming with passion, talent, and the love for football.

I am overjoyed to be back in this beautiful country, and even more so to be leading a team that I have admired and respected for so long. I leave behind my position as first team coach at York City FC, my beloved home, who play in the National League in England. I will draw down on my experiences as a scout at Manchester United in England, to help find the best talent in our region and bring them to SK Gjøvik-Lyn. I can utilise the network of players and coaches I have built from around the region after already holding coaching positions and SK Gjøvik-Lyn, Raufoss and Vind.

I want to come back to SK Gjøvik-Lyn because of you – the fans, the players, the staff, and everyone associated with this club. I am aware of the responsibility that comes with this role, and I assure you, I am ready for it.

We are embarking on a new journey together. A journey filled with hopes, dreams, victories, and undoubtedly, a few setbacks. But it is this journey that will define us. It is this journey that will test our resilience, our determination, and our commitment to the beautiful game of football.

On this journey, it is vital that we remain united as one team, one family. We are not just a football club; we are a community bonded by the love for the game. We must stay together, in victories and in losses, in joy and in hard times.

I look forward to working with each and every one of you. I promise to give my all to this club, to encourage the spirit of teamwork, and to ensure that we strive for nothing but excellence. I am eager to see our players grow, our fans celebrate, and our club reach new heights.

I want to also address a few key aspects of our wonderful football club that not only make us unique but also set the foundations for our journey ahead. Our tactics, playing style, the culture we foster, and the physical development of our team are the pillars that uphold our club’s identity. Football, as we know it, is a game of strategy, of thought, and of mind. I am firm believer in the power of well-planned and executed tactics.

I value respect, hard work, and above all sportsmanship. We must believe in each other’s potential and help each other grow. We must celebrate what we have now, and it is our unity that will make us stronger. Our culture is not just about playing football, it’s about living football, embodying the spirit, and values of the beautiful game.

Physical development is as crucial in football as the tactics and culture. We must be committed to the fitness and health of our players, ensuring they are in the best possible shape to perform. We must understand the importance of balance – strength and agility, speed and endurance, power and precision. It’s not just about being the fastest or the strongest, it’s about being the best you can be, for the team.

Our tactics, playing style, culture, and physical development are not just aspects of our club, they are reflections of who we are. As we continue on our journey, let’s remember what we stand for, and let that guide us to greatness.

In closing, let me say this – together, we will make each other proud. Together, we will write a beautiful chapter in the history of this football club. Together, we will make this journey memorable.

 

Thanks
Richard Taylor
Head Coach SK Gjøvik-Lyn

Flere
nyheter

SK Gjøvik-Lyn
Right Menu Icon